Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tickleflex.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.
 3. Pokud je smluvní stranou spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník„), řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem těmito obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ( „Zákon o ochraně spotřebitele„) a zákonem č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ( „Zákon o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách„).
 4. Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se smluvní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem těmito obchodními podmínkami a zákonem č. 513/1991 Sb. obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník„).

Definice

 1. Prodávající je společnost AGS 92 s.r.o., se sídlem Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35915897, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 34446 / B.
 2. Kupující je zákazník internetového obchodu www.tickleflex.cz, přičemž může být spotřebitelem nebo podnikatelem.
 3. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti, nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti a zboží jí neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
 4. Podnikatel je kupující, který nakupuje zboží za účelem svého podnikání s tímto zbožím. Podnikatel se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem.

Cena zboží a způsob platby

 1. Ceny zboží v e-shopu jsou vždy aktuální a platné. Všechny ceny jsou uváděny jako konečné, to znamená, že jsou včetně DPH a všech případných daní a poplatků, které je spotřebitel povinen zaplatit, aby zboží získal, to se ale netýká případných poplatků za přepravu a podobně. Ceny za dopravu jsou uváděny až v rámci ukončování objednávky na e-shopu.
 2. V případě prodeje zboží s cenovou akcí může být platnost zvýhodněné kupní ceny omezena trváním cenové akce anebo počtem kusů zboží na skladě prodejce.
 3. Pokud probíhá cenová akce, která umožňuje kupujícím uskutečnit nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření, že se kupující dopustí jednání směřujícího k neoprávněnému získání slevy.
 4. Platbu za objednané zboží je možné realizovat kterýmkoliv způsobem uvedeným v objednávkovém formuláři.

Kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doručení objednávky kupujícího prodávající po obdržení kupujícímu potvrdí informativním e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce kupujícího, tento informativní e-mail ještě není akceptací objednávky, tato akceptace bude kupujícímu doručena zvláštním e-mailem.
 2. Při odeslání objednávky kupující potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Dále kupující odesláním objednávky bere na vědomí, že objednávka je spojena s povinností platby. Kupujícímu zároveň prohlašuje, že použitím prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy s prodávajícím mu nevznikly žádné náklady a nemá žádné námitky proti uzavření smlouvy s prodávajícím za použití prostředků komunikace na dálku.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy) především v těchto případech:
  1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím již není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží kupujícímu. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
  2. Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslné údaje (pokud ji není možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit e-mailem, či telefonicky s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.
  3. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
  4. Kupující objednává více než 10 kusů jednoho zboží – v případě, že má kupující zájem o více než 10 kusů jednoho zboží, je třeba předem e-mailem kontaktovat prodávajícího a dohodnout se na možnostech a podmínkách prodeje.
  5. Kupující požaduje osobní odběr v provozovně prodávajícího, na níž se daný zboží nenachází a kupující nesouhlasí se změnou odběrného místa nebo způsobu dopravy.
  6. V případě, že si kupující zadal doručení do jiné země, než je Česká republika.
 4. V případě neuzavření kupní smlouvy, v době, kdy kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na účet kupujícího nejpozději do 14 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavřít kupní smlouvy.
 5. Okamžikem uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva pro smluvní strany závazná.
 6. V některých případech prodávající umožňuje kupujícímu dodatečnou změnu objednávky. V případě změny objednávky, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy už předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, ať už zboží upravil na přání kupujícího.
 1. Pokud prodávající nemůže splnit smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 14 pracovních dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na náhradním plnění.

Doručení zboží

 1. Kupující si může při objednání zboží zvolit některou z forem doručení zboží nabízenou prodávajícím.
 2. Pokud prodávající při objednávce umožní Osobní odběr zboží v některé ze svých provozoven, tak si vyhrazuje právo tento odběr omezit pouze na předem definované kamenné prodejny. Prodávající si vyhrazuje právo změnit případně navrhnout změnu osobního odběru v případě zjednodušení dodání zboží kupujícímu. O takové změně bude prodávající informovat kupujícího a po vzájemné dohodě dojde k navrhované změně.
 3. V případě doručení zboží kurýrní službou bude k ceně za zboží před dokončením objednávky připočítána i cena za její doručení prostřednictvím kurýrní služby. Prodejce si vyhrazuje právo v případě speciálních slevových akcí snížit cenu za doručení zboží.
 4. Objednané zboží bude doručováno výhradně na území České republiky.
 5. Čas doručení zboží se může lišit v závislosti na skladové dostupnosti zboží. U většiny zboží je zboží předáno k přepravě následující 2 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy. K této době je ještě nutno připočítat dobu dopravy – podle zvoleného způsobu dopravy.
 6. Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlužování informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklého jeho dopravou nenese odpovědnost prodávající.
 7. Montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu, zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu je znám způsob uvedení zboží do provozu, protože to plyne z povahy věci.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může ve smyslu ust. § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při distančních smlouvách odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající v takovém případě spotřebiteli vrací jen takto sníženou kupní cenu. Pokud dodané zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný, může prodávající kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, snížit o své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 2. Formulář k odstoupení od kupní smlouvy si můžete stáhnout ZDE
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodání zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze. V případě potravin či dalšího zboží osobní spotřeby včetně zboží drogistického, jde o zboží, u něhož by mohlo dojít při porušení obalu ke kontaminaci a k ​​porušení hygienické nezávadnosti, a tudíž není možné od smlouvy odstoupit. Týká se to všech druhů zboží, které jsou uzavřeny v ochranném obalu, a toto zboží není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.
 4. Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na korespondenční adresu prodávajícího jednoznačné prohlášení, že odstupuje od smlouvy, ve kterém musí uvést údaje o prodávajícím (viz výše), údaje o spotřebiteli, číslo objednávky, datum nákupu a adresu nebo číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena platba za zboží. Spotřebitel musí odstoupení od smlouvy datovat a podepsat. Po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží (případně prokázání zaslání zboží prodávajícímu), budou spotřebiteli vráceny všechny platby, které uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Platby budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů ode dne doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, avšak nikoli před vrácením zboží nebo před prokázáním zaslání zboží prodávajícímu. Vrácení plateb bude provedeno stejným způsobem, jaký spotřebitel použil při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím výslovně nedohodnou na jiném způsobu vrácení platby. Tato částka bude vrácena bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
 5. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu, udělat tak může jeho zasláním na adresu „ags92, s.r.o., U cukrovaru 722/26, 190 17 Praha – Vinoř“. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14denní lhůty. Platba za zakoupené zboží bude spotřebiteli vrácena, až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve. Pokud dodané zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu spotřebitel. Zboží by měl být prodávajícímu vráceno úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno v originálním balení a ve stavu a v hodnotě v jakém byl kupujícím převzato.
 6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedeném termínu (např. Pouze zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy) nebude akceptováno odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 7. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:
  1. objednané plnění se stane nemožným, nebo objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupný vinou nikoliv na straně prodávajícího. Pokud se výše uvedená nemožnost plnění týká pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
  2. pokud dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatele zboží odebírá, pokud tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny neprodleně informovat kupujícího a pokusit se o dohodu. V případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající od smlouvy odstoupit.

Reklamace zboží

 1. V případě, že má zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu od prodávajícího vady, může si kupující uplatnit u prodávajícího nároky z vad zboží.
 2. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu tickleflex@ags92.com, (do předmětu zprávy uvést REKLAMACE)
 3. Reklamované zboží může kupující zaslat na servisní středisko prodávajícího s adresou: reklamačního oddělení, ags 92, s.r.o., Železničná 1539, 905 01 Senica.
 4. Více informací o svých právech v souvislosti s uplatňováním nároků z vad zboží a bližší informace o postupu při uplatňování reklamace zboží se kupující dozví z reklamačního řádu prodávajícího, který je dostupný na webu prodávajícího.

Alternativní řešení sporů

 1. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na tickleflex@ags92.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, má kupující – spotřebitel – právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů („Subjekt ARS„) podle zákona 391/2015 Z. Z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů („Zákon o ARS„). Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o ARS. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku kupující – spotřebitel – může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 2. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Závěrečné ustanovení

 1. Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatných nebo neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, které zůstávají i nadále platné a účinné.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez uvedení důvodu nebo v případě změny souvisejících právních předpisů, či v případě změny soudní praxe týkající se smluvních vztahů těmito obchodními podmínkami upravených.
 3. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou jejím doručením do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.
 4. Na základě těchto obchodních podmínek vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv uzavřených na základě těchto obchodních podmínek či související s těmito obchodními podmínkami jsou výlučně v kompetenci soudů České republiky.
 5. Kupující tímto závazně prohlašuje, že si obchodní podmínky řádně přečetl a zvážil její celý text. Kupující také prohlašuje, že nezná žádné skutečnosti, které by mohly tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouvu uzavřenou na jejich základě, udělat jakkoli neplatnou, neúčinnou vůči jakékoli třetí osobě.
 6. Součástí těchto obchodních podmínek je také Reklamační řád.
 7. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím při používání e-shopu se řídí také:
  1. Všeobecnými podmínkami používání e-shopu;
  2. Podmínkami ochrany soukromí při používaní e-shopu,
  3. Podmínkami Cookie.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost 25.5.2018.